Menu

Vedtægter

Vedtægter Udskriv side

 

 

 • 1. Navn
  Klubbens navn er: Gladsaxe-Hero Boldklub
  Stiftelsesdato: den 11. januar 1923.

  § 2. Hjemsted
  Gladsaxe Stadion, Gladsaxevej 200, 2860 Søborg.

  § 3. Formål
  Klubbens formål er, at udbrede kendskab til og færdighed i boldspil. Formålet søges opnået ved at give medlemmerne mulighed for deltagelse i træning, turneringer og stævner, samt aktiviteter der sportsligt og socialt tiltaler medlemmerne.

  § 4. Medlemsskab
  Som aktivt medlem i senior-afdelingen kan optages enhver, som er fyldt 18 år. Som aktivt medlem i ungdoms-afdelingen kan optages enhver under 18 år. Bestyrelsen kan dog til enhver tid begrænse tilgangen, hvis forholdene ikke skønnes tilstrækkelige. Som passivt medlem kan optages alle, som interesserer sig for og ønsker at støtte klubben. Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer eller elektronisk via klubbens hjemmeside på www.gladsaxe-hero.dk. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen. Bestyrelsens udnævnelse af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for drøftelse på generalforsamlingen.

  § 5. Kontingent
  Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Aktive medlemmers kontingent betales halvårligt forud og er forfaldent til betaling den 1. januar og 1. juli. Passive medlemmers kontingent betales halvårligt forud og er forfaldent til betaling den 1. januar og den 1. juli. Bestyrelsen er bemyndiget til, efter ansøgning i særlige tilfælde, at bevilge tidsbegrænset nedsættelse af kontingent til enkeltmedlemmer. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr på kr. 100,00

  § 6. Udmeldelse
  Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer eller elektronisk via klubbens hjemmeside påwww.gladsaxe-hero.dk inden den 15. juni eller 15. december. For at en udmeldelse kan være gyldig, skal det senest forfaldne kontingent være betalt. Kontingentrestance betragtes som gæld til klubben. Hvis et medlem pådrager sig gæld til klubben, skal kassereren skriftlig kræve betaling af gælden senest 14 dage efter fordringen. Hvis gælden ikke betales inden fristens udløb, kan bestyrelsen udelukke medlemmet. Et medlem, som er udelukket p.g.a. gæld til klubben kan ikke genoptages som medlem før gælden er betalt.
 • 7. Bestyrelsen
  Klubben ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden indkaldes den valgte suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv indtil næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf formand eller næstformand, er til stede. Der skal føres referat fra bestyrelsens møder.

  § 8. Generalforsamling
  Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst 1 måneds varsel på klubbens hjemmeside og i klublokalet. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden 14 dage før mødets afholdelse.
  Dagsorden:
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  - 1. Valg af dirigent
  - 2. Beretning for det forløbne år
    - 3. Regnskab for det forløbne år
    - 4. Fastsættelse af kontingent
    - 5. Behandling af indkomne forslag
    - 6. Valg
    - 7. Fremtidigt arbejde
    - 8. Eventuelt
  Dirigenten:
    - Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af klubbens bestyrelse.

  Valg:
   Bestyrelse valgperiode valgår 
   - Formand 2 år ulige år
   - Næstformand 2 år lige år
   - Kasserer 2 år lige år
   - Repræsentant 2 år ulige år
   - Seniorformand 2 år lige år
   - Ungdomsformand 2 år ulige år
   - Repræsentant 2 år lige år
   - Repræsentant 2 år ulige år
   Suppleanter:
   - 1. suppleant 1 år hvert år
   - 2. suppleant 1 år hvert år

  Revisorer:
   - Revisor 2 år lige år
   - Revisor 2 år ulige år

  Fanebærere:
   - Fanebærer 1 år hvert år
   - Suppleant 1 år hvert år

  Afstemninger:
  Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Til ændring af klubbens love kræves dog 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Skriftlig afstemning skal foretages når bestyrelsen kræver det, eller når mindst 20 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer kræver det.
  Stemmeret og valgbarhed:
  Alle medlemmer over 15 år, der har været medlem i mindst 3 måneder og som ikke har gæld til klubben, har stemmeret. Valgbare er alle medlemmer, der er fyldt 16 år og som har været medlem i mindst 3 måneder og ikke har gæld til klubben. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Forældre til unge under 16 år kan deltage - dog uden stemmeret.

  § 9. Ekstraordinær Generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen ønsker det og skal indkaldes, når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden begærer det. Begæringen skal ledsages af dagsorden med det spørgsmål, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal af bestyrelsen indkaldes til afholdelse senest 14 dage efter modtagelse af begæringen. Indkaldelsen skal ske skriftligt til hvert enkelt stemmeberettiget medlem.

  § 10 Regnskab
  Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Det reviderede regnskab indeholdende drifts- og statusopgørelse skal forelægges på den ordinære generalforsamling. Kassereren er ansvarlig for alle ind- og udbetalinger samt forvaltningen af klubbens pengemidler.

  § 11. Eksklusion
  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Til denne beslutning kræves, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Det pågældende medlem har ret til før bestyrelsen træffer sin beslutning personligt at forelægge sin sag for bestyrelsen. Medlemmet kan kræve spørgsmålet afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling. Endeligt kan et medlem ekskluderes, når det efter skriftligt forslag fra mindst 50 af klubbens medlemmer vedtages på en generalforsamling. Når en eksklusionssag skal behandles på en generalforsamling, skal det berørte medlem skriftligt orienteres herom senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Medlemmet har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret under det punkt, hvor eksklusionen behandles. Eksklusionssager skal optages som et selvstændigt punkt på generalforsamlingens dagorden og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

  § 12. Klubbens opløsning
  Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst 50 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at mindst 2/3 af disse stemmer herfor. Kan en sådan beslutning ikke opnå flertal, skal der indkaldes til en ny generalforsamling til afholdelse inden 14 dage, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 majoritet, uanset de fremmødtes antal. Ved klubbens opløsning tilfalder aktiverne idrætsaktiviteter i Gladsaxe Kommune.

  § 13 Tegning hæftelse
  Klubben tegnes af formanden og kassereren. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til klubben til enhver tid formue. Der påhviler ikke medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

  § 14. Vedtægternes ikrafttræden
  Disse vedtægter er trådt i kraft den 1. januar 1980 og er senest revideret på generalforsamlingerne den 22. februar 1993, den 23.februar 1998, den 15. februar 1999, den 12. februar 2001, den14 marts 2002, den 28. februar 2005, den 28. februar 2011, den  20. februar 2012 og den 30. august 2021.